Privacyverklaring

Contactpersoon: Jurgen Wollaert (Privacy Officer)

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VOOR DATA VERWERKING. 

Hallux Orthopedische Schoenen BV draagt een breed palet aan producten en diensten uit. Voor het leveren van deze producten en diensten worden de minimaal benodigde persoonsgegevens geregistreerd. Onze organisatie verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op grond van de door u verstrekte toestemming, op grond van de met u afgesloten overeenkomst, op grond van door derden verstrekte informatie en op grond van wettelijke bepalingen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de onderstaande doeleinden: 

 • Registratie klant
 • Registratie medische gegevens voor leveren van producten en/of diensten
 • Facturatie en declaratie
 • Communicatie over behandelgegevens met betrokken behandelteam (waaronder podotherapeut en pedicure), verwijzer, zorginstantie en/of zorgverzekeraar
 • Communicatie ten behoeve van waarborging kwaliteit, functionaliteit en nazorg.
 • Versturen van nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens die geregistreerd worden: 

 • Naam
 • Adres 
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoon en e-mail
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Huisarts/Behandelend arts
 • Medische indicatie en behandelplan

Persoonsgegevens worden gecontroleerd bij uw zorgverzekeraar ten behoeve van de declaratie van geleverd product en/of dienst. Hiervoor registreren wij: 

 • Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
 • BSN-nummer
 • Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen vanuit:
  • Arts, verwijzer en specialist
  • Zorginstelling
  • Werkgever
  • Verenigingen

Persoonsgegevens worden volgens wettelijke regelgeving verwerkt, gearchiveerd en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor Hallux Orthopedische Schoenen BV uw persoonsgegevens in bezit heeft.

Persoonsgegevens worden gearchiveerd in een beveiligde ICT-omgeving met een individuele gebruikersbeveiliging. Alle personeelsleden van Hallux Orthopedische Schoenen BV houden zich aan de intern opgestelde privacy gedragsregels. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die direct zijn betrokken bij de levering van producten en diensten door Hallux Orthopedische Schoenen BV.

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht te verzoeken om informatie, inzage, rectificatie, beperking of wissen van uw persoonsgegevens binnen de hiervoor gestelde wettelijke bepalingen, waarbij wij u binnen die bepalingen gestelde termijn schriftelijk zullen informeren over de uitvoering van uw verzoek.

Voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen moeten wij ter bescherming van uw privacy duidelijk en deugdelijk uw identiteit kunnen vaststellen voordat wij uitvoering kunnen geven aan het verzoek.

Bij het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van uw gegevens bewaren voor statistieken over onze producten en diensten die alleen door Hallux Orthopedische Schoenen BV wordt gebruikt.

Deze Privacyverklaring kan eenzijdig worden gewijzigd.

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dit aan onze Privacy Officer te laten weten via het emailadres bij de adresgegevens in deze Privacyverklaring.

Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden.

Hoogachtend,

Hallux Orthopedische Schoenen BV

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar info@hallux-groep.nl